Jaarrekeningen

VANAF 1 JANUARI 2017 WORDEN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE GRAAF ACCOUNTANCY VOORTGEZET DOOR BILANX TE ALMELO. VOOR VERDERE INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN PER MAIL INFO@BILANX.NL OF PER TELEFOON 0546-549526

Onze werkzaamheden inzake de jaarrekening zijn de volgende:
  • Samenstellen jaarrekening
  • Beoordelen jaarrekening
  • Controleren jaarrekening 
Op basis van een gedegen administratie kunnen de periodieke cijfers en de jaarcijfers worden opgesteld. Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. Deze bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting. Bij sommige rechtsvormen is het verplicht de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Maar net als de administratie zijn ook de periodieke cijfers voor uzelf van groot belang. Ze bieden u overzicht en inzicht in de ontwikkelingen, zodat u op tijd de juiste beslissingen kunt nemen. Welke kosten heb ik gemaakt? Stijgt mijn winst? Blijven de kosten binnen de marges? Een goede administratie geeft een helder antwoord op deze vragen.

Uit uw jaarrekening blijkt hoe uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. Wij als accountant kunnen ook de getrouwheid van de financiële informatie controleren en hier een uitspraak over doen. U krijgt dan een beoordelings- of een controleverklaring. Deze verschaft een gebruiker, een bankier of andere financier, zekerheid over de juistheid en volledigheid van de gepresenteerde financiële informatie. Dit maakt het eenvoudiger om bijvoorbeeld vermogen aan te trekken. Voor de meeste organisaties en ondernemingen bestaat er een wettelijke en fiscale plicht tot het voeren van een administratie. Tevens geldt er bij een bepaalde omvang een plicht tot controle van de financiële jaarverantwoording van de onderneming, ook wel de jaarrekening genoemd, door een accountant met certificerende bevoegdheid.

Vaak wordt deze wettelijke plicht ook inderdaad als een plicht ervaren en veelvuldig wordt de jaarrekening en daarmee het uiteindelijke inzicht over het reilen en zeilen van de onderneming in een jaar pas ruim na afloop van het betreffende verslagjaar opgemaakt en gecontroleerd door een accountant. Voor veel kleinere ondernemingen is de door de accountant opgemaakte jaarrekening de enige serieuze vorm van financiële verslaggeving. Het met de jaarrekening te verkrijgen inzicht mag daarom niet veel te laat na afloop van het boekjaar pas worden verkregen.
Jaarrekeningen

Contact

De Graaf Accountancy

Bezoekadres
Lübeckstraat 19
7575 EE Oldenzaal

Tel. 053 431 91 19
Fax. 053 431 93 15
E-mail info@degraafra.nl